Gostyński Uniwersytet III Wieku

Archiwum kategorii: wykłady otwarte.

Decided to buy cialis online? The best price cialis online here. Buy cialis from us and save your money!

Mar

20

Formy pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym

Autor: Zbigniew Kosiński

20 marca 2018 r. w Starej Piekarni – Mirosław Sobkowiak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przedstawił studentom GUTW problem niepełnosprawności na terenie powiatu gostyńskiego oraz formy pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.

Prelegent przypomniał, że za  niepełnosprawną uważa się osobę z naruszoną sprawnością organizmu (trwale lub okresowo), utrudniającą bądź ograniczającą zdolność do pracy i wypełniania ról społecznych, jeżeli uzyskała orzeczenie:

  1. a) niezdolności do pracy orzeczonej przez lekarza orzecznika ZUS:

– orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (I grupa inwalidzka),
– orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (II grupa inwalidzka),
– orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy (III grupa inwalidzka);

  1. b) zakwalifikowaniu przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności do jednego ze stopni niepełnosprawności:

– znacznego,
– umiarkowanego,
– lekkiego;

  1. c) o zakwalifikowaniu do osób niepełnosprawnych przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia.

Dyrektor PCPR  przedstawił też informację o skali zjawiska niepełnosprawności w powiecie gostyńskim, w którym ok. 14,5 % mieszkańców to osoby z niepełnosprawnością. Zauważył, że procentowy wskaźnik niepełnosprawności w powiecie gostyńskim wskazuje, że to zjawisko w powiecie kształtuje się w podobnej skali jak w Wielkopolsce, Polsce, czy nawet w Europie.

Omówił też dane dotyczące poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu gostyńskiego (zob. tabela).

Wskazał też wyniki ankiety przeprowadzonej w środowisku osób z niepełnosprawnością wskazującej na najważniejsze ich potrzeby.  Na pierwszym miejscu wśród potrzeb wymieniono wsparcie finansowe, np. renty socjalne, różne formy zasiłków oraz dofinansowania do: zakupu leków i artykułów medycznych, likwidację barier architektonicznych i wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.

W drugiej części wykładu dyrektor PCPR  przedstawił różne formy wsparcia udzielane osobom niepełnosprawnym  i  ich rodzinom na terenie powiatu gostyńskiego, od domów pomocy społecznej w Chumiętkach, Chwałkowie, Rogowie i Zimnowodzie począwszy, przez działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach i Środowiskowych Domów Samopomocy w Chwałkowie i w Gostyniu po wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, usługi opiekuńcze, dofinansowania i inne formy pomocy, w tym świadczone przez organizacje pozarządowe. Przypomniał, że w samym 2017 r. z różnych form wsparcia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu skorzystało blisko 4 tysiące osób z niepełnosprawnością.

Trzecią część spotkania wypełniły odpowiedzi na liczne pytania studentów UTW w Gostyniu, dotyczące m.in. dofinansowań, priorytetów, procedur, działalności organizacji pozarządowych oraz programów i projektów realizowanych na terenie powiatu gostyńskiego. Podkreślił, że priorytetem w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnością w 2018 r. w powiecie gostyńskim jest rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością, umożliwiająca pełne lub częściowe usamodzielnianie się osób korzystających z dofinansowań. Ważne jest też likwidowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w miejscach zamieszkania osób z niepełnosprawnością, gdyż koszty tych zadań znacząco przekraczają możliwości finansowe rodzin osób z niepełnosprawnością. Ze względu na niewystarczające w stosunku do potrzeb środki, zwłaszcza na dofinansowania do udziału w dwutygodniowych turnusach rehabilitacyjnych, zalecił też korzystanie z wyjazdów trzytygodniowych do sanatoriów, dofinansowywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Spotkanie zakończyły głośne brawa dla prowadzącego, będące wyrazem podziękowania.

Informacje i zdjęcia na podstawie prezentacji M. Sobkowiaka przekazała Jolanta Gardyś
 

Mar

15

Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości – studenci GUTW w Sądzie Rejonowym w Gostyniu

Autor: Zbigniew Kosiński

W ramach realizacji programu Dzień Edukacji Prawnej 15 marca 2018 roku. studenci GUTW zaproszeni zostali na spotkanie w Sądzie Rejonowym w Gostyniu. W zabytkowych podwojach gostyńskiego sądu, wykład i zwiedzanie prowadził Prezes Sądu Rejonowego w Gostyniu Leszek Antkowiak.
Podczas wizyty, na dużej sali rozpraw, słuchacze zapoznali się ze strukturą sądu, z zagadnieniami prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości.
Udostępniono założenie togi: sędziowskiej, prokuratorskiej. Można było zasiąść przy stole sędziowskim, na ławie dla oskarżonych, na miejscu ławników, prokuratorów i widzów, co ku zadowoleniu przybyłych uwiecznione zostało na fotografiach. Studenci zadawali wiele pytań, na które otrzymali obszerne odpowiedzi. Sędzia Leszek Antkowiak wyjaśnił kilka zagadnień związanych m.in. z przebiegiem rozpraw, wyrokami, rolą ławników i sprawami dla nieletnich. Następnie w kilkuosobowych grupach przeszliśmy do pokoju niebieskiego, w którym przesłuchiwane są dzieci i osoby niepełnoletnie w obecności psychologa. Niektórzy ze słuchaczy byli w sądzie pierwszy raz. Pobyt w tych murach robi wrażenie.

Spotkanie zakończyło się miłym akcentem – podziękowaniem i wymianą pamiątek między SSR Leszkiem Antkowiakiem i zastępcą prezesa GUTW, Jolantą Gardyś.

napisała Barbara Kubiak,
zdjęcia udostępniła Jolanta Gardyś

Mar

6

Mediacje z niespodzianką

Autor: Zbigniew Kosiński

6 marca 2018 r. we wtorek o godz. 12.oo w Starej Piekarni odbyło się spotkanie z panią Anną Luczek – mediatorem sądowym z  Zielonej Góry. Temat, który zaprezentowała to „Metody rozwiązywania konfliktów”.

Spotkanie rozpoczął prezes Zbigniew Kosiński ciepło i z humorem witając naszego gościa i zebranych studentów. Zaprosił do wysłuchania wykładu życząc miłego odbioru.

Na wstępie dowiedzieliśmy się, skąd wzięły się zainteresowania Pani Anny mediacjami. Potem konkretnie omówiła na czym polega mediacja, kto ją zleca, jakie są jej etapy oraz jaką rolę pełni mediator. Prelegentka podkreślała, że działalność, którą obecnie prowadzi jest jej pasją. Jako mediator w swoim postępowaniu musi być zawsze bezstronna i neutralna. Podała kilka przykładów problemów, które przy pomocy mediacji  można rozwiązać. Gorąco zachęcała, abyśmy w razie konfliktów nie biegli od razu do sądu, lecz zdobyli się na rozmowę i wysłuchanie drugiej strony. Stwierdziła, że właśnie brak komunikacji werbalnej często jest przyczyną eskalacji konfliktu i jego finał ma miejsce w sądzie. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji. Zagadnięci przez p. Anię podawali propozycje rozwiązania pewnej nietypowej sytuacji, którą opisała. Na zakończenie prezes Z. Kosiński podziękował gościowi za ciekawy wykład wręczając tomik poezji Tadeusza Wujka i symboliczny kubek.

Spotkanie było też okazją do złożenia życzeń z okazji zbliżającego się Święta Kobiet. Dla Pań na zaimprowizowanej scenie wystąpił zespół Melodia pod przewodnictwem Sylwestra Jerzyka. Usłyszeliśmy znane już oraz nowe piosenki, a sala wtórowała śpiewającym. Była też kawa i ciastko, i miłe rozmowy. Zupełnie niespodziewanie, pod koniec spotkania, do mikrofonu podeszli panowie i na pożegnanie zaśpiewali dla pań parę wzruszających „kawałków”. Studenci wychodząc dziękowali za mile spędzony czas i ciekawy wykład.

tekst Bogumiła Matczak
zdjęcia Bogumiła Matczak, Jolanta Gardyś

Lut

15

zanieczyszczenia powietrza w Gostyniu i okolicy…

Autor: Zbigniew Kosiński

W Liceum  w Gostyń w dniu 15 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie dla studentów GUTW w związku z zanieczyszczeniem powietrza w Gostyniu i okolicy.
Wykład na w/w temat poprowadziła pani Katarzyna Miedziarek nauczyciel, opiekun Ekopracowni przy ZSO w Gostyniu i realizator projektu. Pracownia wyposażona jest w sprzęt specjalistyczny do prowadzenia badań. Dofinansowanie projektu jest z WFOŚiGW w Poznaniu przy współudziale Starostwa Powiatowego w Gostyniu wydział Ochrony Środowiska kierowany przez pana Andrzeja Szumskiego. Celem projektu jest monitorowanie środowiska przyrodniczego, opracowanie analiz i wyników badań. Studenci zapoznali się ze sprzętem oraz z zagrożeniami dla człowieka przebywającego w zanieczyszczonym środowisku. Szczegółowe informacje o badaniach umieszczone są na stronie www.logostyn.pl Naczelnik działu Ochrony Środowiska przy Starostwie przedstawił sposób zapobiegania temu zjawisku.
Na zakończenie prezes Z. Kosiński podziękował za pouczający wykład oraz studentom za tak liczne przybycie.
tekst: Barbara Kubiak
zdjęcia: Jolanta Gardyś

Lut

1

DOBRY SŁUCH

Autor: Biderman Aleksandra

      Który ze zmysłów jest dla człowieka najważniejszy? – takim pytaniem skierowanym do słuchaczy GUTW rozpoczął swój wykład mgr Michał Samson – akustyk, przedstawiciel przedsiębiorstwa KIND. Wykład zatytułowany „Dobry słuch kluczem do komfortowego życia”  odbył się 1 lutego 2018 r. w ZSO w Gostyniu.

Odpowiadając na to pytanie, prowadzący polemizował z sugestią słuchaczy, którzy byli zdania, że to wzrok jest najważniejszy. Zauważył, że  osoby głuchonieme mają najbardziej ograniczone możliwości komunikacyjne.

     Następnie omówił budowę ucha, ilustrując swoje wywody odpowiednimi rysunkami i zdjęciami. Podkreślił, że kłopoty ze słyszeniem są skutkiem uszkodzenia rzęsek. Degradacja tych komórek słuchowych następuje pod wpływem silnego drgania błony podstawnej, wskutek czego rzęski się nie podnoszą i nie mogą przekazywać drgań błonie nadstawnej.

Bezpieczny poziom głośności to 85 decybeli. Granica niebezpieczna dla człowieka to 120 decybeli – granica bólu, start samolotu wywołuje hałas o poziomie 140 decybeli, a rozmowa to 65 decybeli.

Warto o tym wiedzieć, żyjemy bowiem w otoczeniu coraz bardziej głośnym. A właśnie hałas jest główną, choć nie jedyną przyczyną utraty słuchu. Inne przyczyny to palenie tytoniu, stres, niewłaściwe odżywianie, choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, zaburzenia funkcji wątroby i nerek, wreszcie proces starzenia.

Najlepiej słyszymy około 20 roku życia. Po ukończeniu 30 r.ż. następuje ubytek słuchu w tempie ok. 1dB rocznie. Około 75% osób w wieku 75 lat ma kłopoty ze słuchem. Jest to więc poważny problem społeczny, ponieważ wskutek złego rozumienia mowy osoby te unikają kontaktów towarzyskich i zamykają się na świat zewnętrzny. Dlatego ważna jest profilaktyka: systematyczne badania słuchu, prowadzenie zdrowego trybu życia, unikanie hałasu i ochrona słuchu w głośnym otoczeniu. Badanie słuchu jest bezpłatne i bezbolesne, choć – niestety – aparaty słuchowe, te profesjonalne i dopasowane do indywidualnego pacjenta, są drogie. Jednak korzyści ze wspomagania słuchu są nie do przecenienia. Poprawa rozumienia mowy pozwala powrócić do funkcjonowania w społeczeństwie. Aparaty słuchowe są coraz lepsze, mniejsze i bardziej estetyczne.

Obecni na wykładzie wysłuchali go z dużym zainteresowaniem. Po wykładzie zadano prowadzącemu wiele pytań.

Dziękując za prelekcję Prezes Zarządu GUTW wręczył Michałowi Samsonowi upominek: kubek z logo GUTW oraz tomik poezji naszego kolegi Tadeusza. Wzruszony gość stwierdził, że taki upominek po spotkaniu otrzymał po raz pierwszy.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne oraz firmowe notatniki i długopisy.

zrelacjonowała Halina Spichał
foto: Jolanta Gardyś, Bogumiła Matczak