W dniu 22 września 2022 r. członkowie GUTW spotkali się w sali gostyńskiego kina, by wspólnie z Zarządem podsumować działalność uniwersytetu w 2021 roku. Otwarcia obrad Walnego Zebrania dokonał prezes Zbigniew Kosiński. Po przerwie spowodowanej brakiem quorum  wznowiono obrady. Odśpiewano hymn, wybrano przewodniczącą zebrania (Irenę Kramarską), sekretarzy (Bogumiłę Matczak i Krystynę Polus). Krystyna Polus zapoznała zebranych z regulaminem obrad Walnego Zebrania, a Irena Kramarska przedstawiła porządek obrad.

Prezes Zbigniew Kosiński serdecznie powitał członka honorowego GUTW Tadeusza Wujka i w imieniu braci studenckiej złożył mu życzenia z okazji 90-tych urodzin. Zebrani odśpiewali 100 lat, a prezes wręczył jubilatowi bukiet róż. Tadeusz Wujek podziękował za życzenia i…  nowo przyjętym członkom podarował swoją książkę „Podróż przez życie”.

Następnie prezes Zbigniew Kosiński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 rok oraz prezentację multimedialną, która przypomniała działania zrealizowane w 2021r. Zaznaczył, że główny cel naszego uniwersytetu to edukacja. Zauważył, ze pandemia covid-19 w znacznym stopniu ograniczyła działalność.
Podziękował za współpracę dyr. szkoły muzycznej p. K. Grzybowskiej, dyr. Liceum D. Niedźwiedzińskiej, dyr. muzeum R. Czubowi, nadleśniczemu T. Kwiecińskiemu. Wyraził też swoje uznanie dla pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz B. Matczak i Aleksandry Biderman, studentek GUTW. Podał też kilka danych statystycznych. Sprawozdanie finansowe za rok 2021 przedstawiła skarbnik Maria Leśniewska, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Aleksandra Biderman.
Głos w dyskusji zabrał Jan Nowacki, który podziękował Zarządowi za pracę przy organizacji imprez, wycieczek, pełnieniu dyżurów, za czas poświęcony społeczności akademickiej. Ocenił, że w trudnym czasie pandemii zrobiono dużo, wspomniał o działalności zespołu „Melodia”, próbach odbywanych w ogrodzie pp. Nowackich.
Po zatwierdzeniu sprawozdań jednomyślnie udzielono absolutorium Zarządowi. Następnie prezes Zbigniew Kosiński przedstawił plan działalności UTW na rok 2022. Znalazły się w nim wycieczki jednodniowe, jedna 3 dniowa, aerobik, zajęcia basenowe, spotkania z władzami miasta i powiatu, wykłady, imprezy okolicznościowe oraz lektoraty. Plan budżetu UTW na rok 2022 przedstawiła skarbnik Maria Leśniewska na podstawie ofert składanych do gminy i powiatu. Propozycje przyjęto w postaci uchwał.
W wolnych głosach i wnioskach:
Krystyna Polus poinformowała o zajęciach aerobiku i basenowych, a
Aleksandra Biderman zaproponowała obejrzenie przedstawień grupy teatralnej „Na fali” ze Starej Krobi, prowadzonej przez Magdalenę Andrzejewską, gdyż reprezentują oni nasz region, mówią gwarą i dają widzom dużo radości.
Irena Parysek zapytała o zajęcia z języków, a
Maria Nowak zaproponowała wycieczkę do Nieborowa, Arkadii i Łowicza.
Irena Kramarska zachęciła zebranych do przeglądania kronik, zarówno wyłożonych w trakcie WZ, jak i w czasie dyżurów. Kroniki pięknie opracowała Dorota Dojcz, członek Zarządu.

Prezes poinformował, że w 2023 roku odbędzie się Walne Zebranie Wyborcze, gdyż z końcem okresu zagrożenia w państwie, wygaśnie kadencja obecnego Zarządu. Prosił, by przemyśleć i zaproponować nowe kandydatury, by zgłosili się chętni do pracy. Następnie Krystyna Adamczak przedstawiła działania zespołu „Melodia” w 2021 roku. Kończąc spotkanie prezes podziękował zebranym i zaprosił do wysłuchania koncertu w wykonaniu zespołu „Melodia” oraz życzył wszystkim zdrowia i doczekania normalności w życiu studenckim.

opracowała: Bogumiła Matczak
zdjęcia Jolanta Gardyś