Informacje

Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Gostyniu

od 2012 roku działa w formie Stowarzyszenia pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu prof. dr hab. Mariana Goryni
 

logo_GUTW niebieskie

Od dnia 21 kwietnia 2023r. Gostyńskim Uniwersytetem kieruje Zarząd w składzie:

 • Zbigniew Kosiński – prezes Zarządu
 • Barbara Kubiak  – zastępca prezesa Zarządu
 • Paweł Karolczak – zastępca prezesa Zarządu
 • Wanda Radoła – skarbnik
 • Barbara Najborowska – sekretarz Zarządu
 • Irena Kramarska – członek Zarządu
 • Krystyna Adamczak – członek Zarządu
 • Ewa Feledziak – członek Zarządu
 • Genowefa Pakosz – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • Aleksandra Biderman – przewodnicząca Komisji
 • Irena Parysek- członek Komisji
 • Dorota Majchrzak – członek Komisji

***

adres:
Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, 63-800 Gostyń, ul. Fabryczna 1 
poczta elektroniczna – gutw.gostyn@wp.pl
adres strony – gutw.logostyn.pl

 

***
Biuro Zarządu czynne w godzinach:
wtorki  –  11:00 – 13:00

STATUT

GOSTYŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
(tekst jednolity po zmianach zatwierdzony uchwałą
nr WZ-230421/4 Walnego Zebrania
z dnia 21 kwietnia 21.04.2023 r.)

Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, w skrócie GUTW, zwany w dalszej treści Statutu – Stowarzyszeniem.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Gostyń, terenem działania terytorium RP. Stowarzyszenie może działać także poza granicami kraju.

§ 3.

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym na czas nieograniczony dla propagowania i realizacji aktywności życia osób starszych i przyczyniania się do wszechstronnego rozwoju człowieka.
 2. Opiekę naukową nad GUTW sprawuje Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

§ 4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zmianami) oraz Statutu GUTW w Gostyniu.

§ 5.

Stowarzyszenie ma własne środki materialne, prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§ 6.

 1. Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z organizacjami o podobnych celach, istniejącymi w kraju i za granicą.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem, na zasadach pełnej autonomii, krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji, których cele są zbliżone do jego zadań.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 7.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. stymulowanie rozwoju osobowego i intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób Starszych i niepełnosprawnych.
 2. dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej starości,
 3. propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia się przez całe życie,
 4. umożliwienie i ułatwianie ludziom starszym dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki,
 5. promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia,
 6. upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,
 7. przyczynianie się do aktywnego udziału ludzi starszych w życiu społecznym i politycznym regionu i kraju,
 8. angażowanie wszystkich chętnych do różnych form aktywności intelektualnej i fizycznej, odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań,
 9. integracja osób starszych z dziećmi i młodzieżą w różnych formach działalności.
 10. prowadzenie działań na rzecz osób uzależnionych od używek, Internetu, gier i innych.
 11. organizowanie rehabilitacji zdrowotnej na rzecz osób potrzebujących.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej: wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje,
 2. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów, zajęcia informatyczne,
 3. prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych,
 4. organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych, zajęć z kultury fizycznej i rehabilitację zdrowotną,
 5. działalność wydawniczą,
 6. pomoc koleżeńską w załatwianiu życiowych spraw członków,
 7. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych,
 8. inne działania sprzyjające rozwojowi celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 9.

 1. Realizując cele statutowe, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. Zatrudniony pracownik może być członkiem Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie korzysta z udostępnionych nieodpłatnie przez jednostki podległe samorządowi powiatowemu oraz gminnemu sal wykładowych, pracowni, lokalu biurowego na podstawie odrębnej umowy.
 3. Zajęcia dydaktyczne dla członków Stowarzyszenia prowadzą nauczyciele w tym wykładowcy i lektorzy akademiccy, także przedstawiciele świata kultury i sztuki oraz innych środowisk, a także wolontariusze.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba 40+, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów UTW oraz zrealizować swoje marzenia i pasje. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym działającym w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Aby zostać członkiem GUTW osoba fizyczna podaje swoje :

– imiona,
– nazwisko,
– miejsce zamieszkania,
– telefon kontaktowy oraz mail
– rok urodzenia

§ 11.

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych

§ 12.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.

§13.

Członkostwo zwyczajne nabywa się przez złożenie deklaracji pisemnej, wpłacenie wpisowego i uzyskanie zgody Zarządu Stowarzyszenia, wyrażonej w formie uchwały, podjętej w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji. W składanej deklaracji należy podać:

 1. imiona,
 2. nazwisko,
 3. rok urodzenia,
 4. adres zamieszkania,
 5. nr telefonu, maila.
 1. Przyjęcia nowych członków dokonuje się 2 razy w roku:
  1. do końca września na semestr zimowy,
  2. do końca lutego na semestr wiosenny.

§14.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia i jego dorobku,
 3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§15.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek w formie czesnego,
  1. do końca września za semestr zimowy,
  2. do końca lutego za semestr wiosenny,
 4. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§16.

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Nabycie tej formy członkostwa następuje po złożeniu pisemnej deklaracji i uzyskaniu akceptacji Zarządu.

§17.

Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 18.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zebranie na wiosek Zarządu.

§ 19.

Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 20.

Członkowie wspierający i honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 21.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji członka złożonej Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
 2. pozbawienia członkostwa przez Zarząd z powodu:
  1. łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. wykreślony
  3. zalegania z opłacaniem składek powyżej 12 miesięcy,
  4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego,
  5. wykreślony,
 3. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 22.

Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia na członka lub pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 23.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 24.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.
 2. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów osób obecnych na Zebraniu.
 3. Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 4. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję przez dowolną ilość kadencji.

§ 25.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 26.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W walnym zebraniu biorą udział:

 • członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
 • członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§ 27.

 1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przynajmniej jeden raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
 2. W walnym zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę członków. Drugi termin Walnego Zebrania Członków odbywa się nie później niż 14 dni po pierwszym terminie Zabrania.

§ 28.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, a w szczególnych przypadkach na wniosek Komisji Rewizyjnej  lub 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

§ 29.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwości innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia w najbliższym roku akademickim i dalszych okresach,
 2. uchwalanie Statutu i zmian jego treści,
 3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego, częstotliwości ich opłacania oraz zasad innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie wniosków i odwołań wniesionych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 30.

Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym, organizuje pracę Stowarzyszenia i kieruje nią, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 31.

Zarząd składa się od 7 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie. Zarząd wybiera ze swego grona: prezesa, dwóch zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika i od 2 do 4 członków.

§ 32.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 3. Zebrania Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują Protokolant i obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

§ 33.

 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 • realizowanie celów Stowarzyszenia i kierowanie bieżąca pracą Stowarzyszenia.
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
 • ustalanie wysokości składek,
 1. Na posiedzenia Zarządu mogą być zaproszeni liderzy sekcji.

§ 34.

 1. Zarząd powołuje Radę Programową, w skład której wchodzą z urzędu: Prezes Zarządu GUTW, pracownicy naukowi szkół wyższych, sprawujących opiekę naukową nad Stowarzyszeniem, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kulturalnych, przedstawiciele szkół, organizacji społecznych i naukowych, przedstawiciel członków wspierających, liderzy sekcji. Działalność Rady Programowej ma charakter doradczy.
 2. Rada Programowa określa tematy wykładów na kolejny rok akademicki dla słuchaczy GUTW.
 3. Zarząd może powołać stałe lub doraźne komisje lub zespoły do spraw specjalnych. Działalność tych jednostek ma charakter doradczy.

§ 35.

Komisja Rewizyjna dokonuje  kontroli wewnętrznych  Stowarzyszenia. Zadaniem jej jest:

 1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Zarządu i wszelkich działań organizowanych w ramach Stowarzyszenia,
 2. występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 36.

Komisja Rewizyjna liczy 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza Komisji na pierwszym posiedzeniu Komisji.

§ 37.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań i wniosków z kontroli oraz wniosków o absolutorium dla Zarządu,
 3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 38.

Komisja Rewizyjna pracuje w oparciu o własny regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział V
Środki finansowe, majątek Stowarzyszenia

§ 39.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:go,
  1. składek członkowskich, wpisowego,
  2. dotacji, subwencji, środków z funduszy publicznych, grantów,
  3. darowizn, spadków, zapisów,
  4. odpłatnej działalności statutowej,
  5. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 1. Stowarzyszenie może, z zachowaniem obowiązujących przepisów, przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§ 40.

 1. Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli rodzące skutki majątkowe dla Stowarzyszenia wymagają podpisu dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub upoważnionego członka zarządu.
 2. Do składania oświadczeń woli w pozostałych sprawach Stowarzyszenia upoważniony jest każdy z członków zarządu jednoosobowo.

§41.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 42.

Stowarzyszenie  prowadzi działalność statutową w formie odpłatnej i nieodpłatnej.

 1. Statutowa działalność, o której mowa w § 8 jest działalnością statutową prowadzoną przez Stowarzyszenie jako działalność nieodpłatna.
 2. Odpłatną działalność statutową Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie określonym w § 8 pkt 1-5 i 7,8.
 3. Decyzję w sprawie podjęcia odpłatnej działalności statutowej w którymkolwiek z wyodrębnionych w § 8 w związku z ust. 2 zakresów podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 4. Prowadzona przez Stowarzyszenie odpłatna działalność statutowa podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.
 5. Przychód z odpłatnej działalności statutowej służy wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział VI
Zmiany Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia, postanowienia końcowe

§ 43.

Uchwałę w sprawie zmiany treści Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków obecnych.

§  44.

 1. Stowarzyszenie może się rozwiązać na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia postanawia o wyznaczeniu likwidatora oraz o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 45.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Prawa o stowarzyszeniach.

***