Zasady uczestnictwa

Zasady uczestnictwa
w Gostyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku


1. Obowiązki studenta:

 • Na początku każdego semestru uiszczenie opłaty semestralnej, której wysokość na dany  rok akademicki ustala Zarząd GUTW.
 • Systematyczne uczestnictwo w wykładach oraz  zajęciach  sekcji i lektoratach,
 • Okazywanie szacunku wykładowcom. Szanując wykładowców i słuchaczy wyłączamy telefony komórkowe. Zabierając głos  po zakończeniu wykładu, nie przedłużamy zbytnio swej wypowiedzi. Nie opuszczajmy sali przed  zakończeniem zajęć.
 • Rezygnację lub zawieszenie swojej działalności  w GUTW zgłaszamy u skarbnika lub przewodniczącego.
 • Osoba, która  zgłosiła się na zajęcia i wniosła wymaganą opłatę, winna  w przypadku rezygnacji zgłosić ten fakt na co najmniej 3 dni przed imprezą.  Jest to warunek  otrzymania  zwrotu  wniesionej opłaty.
 • Zapisując się na zajęcia GUTW przemyślmy, czy będziemy mogli  w  nich uczestniczyć. Decyzja  jest ważna, ponieważ ilość i wielkość sal oraz środków finansowych jest ograniczona.

2. Prawa studenta:

student ma prawo do:

 • bezpłatnego uczestnictwa w wykładach ogólnych, lektoratach (kurs podstawowy), sekcjach, tj. „Spotkania z ciekawymi ludźmi”, „O ważnej sprawie  nie tylko przy kawie”, zajęciach turystycznych – wycieczki piesze i rowerowe, marsze z kijkami, zajęciach komputerowych i innych,
 • uczestniczenia w walnych zgromadzeniach, być wybieranym do władz GUTW,
 • wnoszenia propozycji dotyczących  programu zajęć, zgłaszanie  swych przedstawicieli do władz GUTW,
 • pierwszeństwa udziału w zajęciach i grupach zainteresowań  (o limitowanej liczbie uczestników) a wynikających  z harmonogramu  zajęć,
 • korzystania z księgozbioru biblioteki ZSO, nieodpłatnie z podręczników do nauki języków obcych i sprzętów pracowni komputerowych.
 • zgłaszania  wniosków oraz innych uwag o działalności GUTW do Zarządu na  piśmie lub podczas omawiania spraw organizacyjnych.

Nasz  Uniwersytet  wspiera  nas  w  rozwoju, my wspieramy rozwój naszego Uniwersytetu.